quý khách sẽ coi bạn dạng rút ít gọn của tài liệu. Xem với tải ngay lập tức phiên bản không thiếu thốn của tài liệu tại đây (548.72 KB, 36 trang )
Bạn đang xem: Bài tập access cơ bản

Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 121PH LC B: BÀI TPBài 1: QUN LÝ HÓA N KHÁCH HÀNGI. Mô t1. Cu trúc ca những bng (Lu ý: những field in m, nghiêng với gch di làkhóa chính ca bng) DMKH (Danh mc khách hàng hàng)Name DescriptionData type PropertiesMAKH Mã kháchhàngedquebecor.com Field Size: 10Required: YesAllow Zero Length: NoIndexed: Yes, No DuplicateTENKH  với thương hiệu edquebecor.com Field Size : 50DIACHIKH a ch edquebecor.com Field Size: 50DONVIKH n v edquebecor.com Field Size: 50 DMKH (Danh mc kho)Name Description Type PropertiesMAKHO Mã kho edquebecor.com Field Size:10Required: YesAllow Zero Length: NoIndexed: Yes, No DuplicateTENKHO Tên kho edquebecor.com Field Size: 50DIACHIKHO a ch edquebecor.com Field Size : 50 HOADON (Hóa n)Name Description Type PropertiesSOHD  hóa n edquebecor.com Field Size: 3Allow Zero Length: No
NGAYHD Ngày hóa n Date/Time Format: dd/mm/yyyyLOAIHD Loi hóa n edquebecor.com Field Size: 6Default Value: “Nhp”Display Control: Combo boxRow Source Type: Value listRow Source: “Nhp”, “Xut”MAKH Mã quý khách hàng edquebecor.com Field Size:10Display Control: Combo boxRow Source Type: Table/QueryRow Source: DMKHMAKHO Mã kho edquebecor.com Field Size:10Display Control: Combo boxRow Source Type: Table/QueryRow Source: DMKHOTRIGIA Tr giá chỉ Number Field Size: DoubleFormat: StandardDecimal Places: 2DIENGIAIHD Din gii edquebecor.com Field Size: 50Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1222. To liên kt gia các bng nh sau3. D liu th- Bng DMKH:- Bng DMKHO:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 123- Bng HOADON:II/. QueryA. Dùng Select Query, to những truy tìm vn sau:1. Th hin công bố ca những vt t theo th t tng dn ca s hóa n
với mã quý khách bao gm các trng: SOHD, NGAYHD, LOAIHD,MAKH, TENKH, DIACHIKH, MAKHO, TENKHO, TRIGIA.2. Ly d liu t câu A1, tìm các quý khách gồm a ch TP. Cn Th.3. Th hin list những hóa n bao gm những thông tin: SOHD,NGAYHD, LOAIHD, TENKH, DIACHIKH, DIENGIAIHD, vào óDIENGIAIHD s hin lên là "Hàng xut" xuất xắc "Hàng nhp" tùy thuộc theo LOAIHDlà " XUT" giỏi "NHP".4. Hin th danh sách các hóa n bao gm các thông tin: SOHD, LOAIHD,NGAYHD, DONGIA, THUE, vào ó THUE =10%*DONGIA.B. Dùng Select Query, kt hp vi mnh  Group by  thc hin các truy tìm vnsau:1. Cho bit có từng nào hóa n xut hin trong cùng mt kho, th hinthông tin: MAKHO, TONGSOHD.2. Cho bit tất cả bao nhiêu hóa n trong cùng trong ngày xut nhp, th hinthông tin: MAKHO, NGAYVT, TONGSO.3. Cho bit tng s hóa n nhp, tng s hóa n xut vào thời điểm tháng 01m 1999.4. Cho bit n giá bán nhp vừa phải ca mi loi hóa n nhp/xut.C. Bng Make Table Query, thc hin những truy tìm vn sau:1. To Table mi có tên HOADON9901 có ni dung là các hóa n phátsinch vào thời điểm tháng 01/19992. To Table mi có tên là HOADON_X tất cả ni dung là các hóa n xut.3. To Table mi có tên là HOADON_N bao gồm ni dung là những hóa n nhp.D. Bng Update Query, thc hin truy hỏi vn sau :1. Tng tr giá chỉ lên 10% i vi những hóa n xut hồi tháng 01 nm 1999.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1242. Cp nht trng DIENGIAIHD thành Hóa n nhp tuyệt Hóa n xut tùythuc vào loi hóa n là Nhp hay XutIII. Biu mu – form
1. To những biu mu ã c minch ha trong giáo trình (hình 5.2 – hình 5.7).2. To khung cp nht danh mc người tiêu dùng theo minh ha sau (gồm th thit ki t form minc ha  hình 5.2 vào tài liu):Yêu cu: Dùng phông ch màu xanh mang đến tt c những u khin bên trên khung. Nhp Ting Vit tất cả du trên tkhô hanh tiêu  và các u khin không giống. Không hin th tkhô hanh chn mu tin (record selector) cùng những thanh hao trtngang/dc (Scrollbars). Ý ngha ca những nút lnh:1. Thêm: Thêm mt mu tin mi.2. Ghi: Lu li mu tin ang cp nht.3. Không Ghi: Không ghi li mu tin ang cp nht.4. Xóa: Xóa mu tin ang coi.5. Sao chép: Sao chnghiền (nhân ôi) mu tin ang coi.6. Thoát: óng size.3. To khung tra cu hóa n theo ngày hóa n, loi hóa n, mã kho, mãngười sử dụng nh minh ha sau: Yêu cu:1. Hin th tt c các hóa n khi mi m size.2. Các full bộ box Loi H, Ngày H, Mã KH, Mã Kho c ly t bngHOADON (Loi b những giá bán tr trùng nhau).3. Vic tìm kiếm kim c thc hin tức thì sau khoản thời gian nỗ lực i giá bán tr ca mt combo box.4. Khi chn mt báo cáo  tìm thì các combo box còn li tr v trng thái trng.5. Hin th tng s hóa n search thy  cui size.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 125IV. Report1. To các report ã c minh ha trong giáo trình (hình 6.2 – 6.4).2. To report thng kê hóa n theo tháng nh mu sau:3. To báo cáo thng kê hóa n theo kho:
Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 126Bài 2: QUN LÝ XUT HÀNGI. Mô t: To các bng d liu, to quan lại h, nhp liu đến DataBase sau:1. Cu trúc ca những bng (table): Các field in nghiêng, in m và gch di là khóathiết yếu ca bng:* KHACHHANG (Khách hàng)Field Name Ý ngha Data Type Field Size Primary keyMAKH Mã quý khách hàng edquebecor.com 4 YesTENKH Tên quý khách hàng edquebecor.com 30DIACHI a ch edquebecor.com 50MST Mã s thu edquebecor.com 20DTHOAI n thoi edquebecor.com 10FAX Fax edquebecor.com 10* HANGHOA (Hàng hóa)Field Name Ý ngha Data Type Field Size Primary keyMAHH Mã hàng hóa edquebecor.com 10 YesTENHH Tên hàng hóa edquebecor.com 20Q_CACH Quy giải pháp edquebecor.com 40DVT n v tính edquebecor.com 4DM_HH nh mc hao ht Number PercentDONGIA n giá bán Number Single* HOADON (Hóa n)Field Name Ý ngha Data Type Field Size Primary keySOHD  hóa n edquebecor.com 10 YesMAKH Mã quý khách edquebecor.com 4NGAYHD Ngày xut hóa n Date/TimeSOTIEN  tin Number DoubleTGTGTThu giá bán tr gia tng
Number DoublePHIGT Phí giao thông vận tải Number Double* CTHOADON (Chi tit hóa n)Field Name Ý ngha Data Type Field Size Primary keySOHD  hóa n edquebecor.com 10 YesMAHH Mã sản phẩm & hàng hóa edquebecor.com 10 YesSOLUONG  lng Number SingleDONGIA n giá Number SingleTHANHTIEN Thành tin Number Double2. To quan liêu h gia những bng:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1273. D liu th:ng KHACHHANGng HANGHOA ng HOADONng CTHOADONII. Querya. To query cp nht n giá bán cùng thành tin trong bng CTHOADON. Bit rngn giá bán c ly t bng HANGHOA cùng Thành tin = S lng * n giá.b. Tính s tin, thu GTGT và phí tổn GT trong bng HOADON, bit rng: S tin = Thành tin; Thu GTGT=10% S tin; Phí GT=5% S tin.c. Lit kê Mã i tng, tên i tng, a ch, mã s thu, s tin ca kháchmặt hàng cài nhiu nht.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 128II. Report: To các báo cáo sau:1. Báo cáo HoaDonKhachHang:(Tip tc cho các người sử dụng khác, mi khách hàng bên trên mt trang)2. Báo cáo XuatHangHoa.(Tip tc cho những mt mặt hàng khác)
III. Form1. To form CapNhat_KhachHang_HangHoa cha mt Tab Control gm tất cả 2 trangcha 2 khung cần sử dụng  cp nht 2 table KHACHHANG cùng HANGHOA vào theo musau: (Lu ý: Nút Stop thc hin óng size Lúc clichồng vào nó)Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1292. To khung CapNhatHoaDon theo mu sau:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 130BÀI 3 : QUN LÝ KHÁCH SNI. Mô t1. Cu trúc những bng: (Lu ý: các field in nghiêng, và in m là khóa chủ yếu cang) Bng DM_DICHVUName Data Type Size Format DescriptionMaDV edquebecor.com 4 Mã dch vTenDV edquebecor.com 15 Tên dch v Bng DM_PHONGName Data Type Size Format DescriptionSoPH edquebecor.com 3  phòngDG_Ngay Number Long Integer n giá bán ngàyDG_Tuan Number Long Integer n giá bán tunDangThue Yes/No ang đến thuê Bng DM_KHACHHANGName Data Type Size Format DescriptionMaKH AutoNumber Mã khách hàngHoTen edquebecor.com 30  tên KHCMND edquebecor.com 9  CMNDTienTra Number Long Integer Tin tr Bng SD_DICHVU
Name Data TypeSize Format DescriptionMaKH Number Long Integer Mã khách hàng hàngMaDV edquebecor.com 4 Mã dch vTgian_DK Date/Timehh:nn:ss dd/mm/yyyySoTien Number Long Integer  tinGhiChu edquebecor.com 50 Ghi chú Bng DK_PHONGName Data Type Size Format DescriptionMaKH Number Long Integer Mã khách hàng hàngSoPH edquebecor.com 3  phòngNgayThue Date/Time dd/mm/yy Ngày thuêNgayTra Date/Time dd/mm/yy Ngày tr2. To liên kt ràng buc toàn vn d liu gia các bng nh sau:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1313. Nhp d liu th cho những bng nh sau:Table DM_KHACHHANG Table DM_DICHVUTable DM_PHONG Table DK_PHONGTable SD_DICHVUTài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 132II. Query1. To query Q1 tính s tin s dng dch v ca mi khách ã tr chống.2. To query Q.2 gm các thông tin sau: SoDK, NgayThue, NgayTra,SoNgayThue, SoTuan, SoNgay, TienPhong, TienDV, TienGiam, TienTra canhững người tiêu dùng ã tr phòng. Trong ó:- SoNgayThue là s ngày gia ngày mướn và ngày tr (để ý nu ngày bt uthuê với ngày tr trùng nhau thì tính s ngày thuê bng 1).
- SoTuan = phn nguyên ổn ca s ngày thuê phân tách mang đến 7.- SoNgay = phn d ca s ngày mướn phân chia cho 7.Ví d: Nu ngày mướn là 15/01/2000, ngày tr là 02/02/2000 thì SoNgayThuelà 18 ngày (tháng 01 nm 2000 bao gồm 31 ngày). Tng ng vi 2 tun cùng 4 ngày.- TienPhong = DG_Tuan * SoTuan + DG_Ngay * SoNgay.- Nu DGNgay * SoNgay > DG_Tuan thì ly giá tr bng DG_Tuan.- TienDV là tng s tin dch v mà quý khách hàng ã s dng (ã c tính câu 1).- Tin gim: Nu SoNgayThue > 30 ngày thì c gim 5% tin mướn chống.- TienTra = TienPhong + TienDV - Tiengiam.3. Thit k query Q.3 o ra table TIENTRA gm bao gồm 2 ct SoDK với TienTra cy t kt qu ca query Q2.4. To query Q4 cp nht ct TienTra trong table DM_KHACHHANG. Thông tinc ly t table TIENTRA c to  câu Q.3.III. Report1. To báo cáo ChiTietDoanhThu nh sau:(Tip tc cho các sng cam kết khác)2. To báo cáo THONGKE nh mu sau:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 133(Tip tc cho những đội s ngày mướn tip theo: 10-đôi mươi, 20-30, )IV. Formo size cần sử dụng  cp nht ng ký kết chống và s dng dch v ca kháchsản phẩm nh minh ha sau.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 134BÀI 4 : QUN LÝ MUA BÁN HÀNGI. Mô t1. Cu trúc những bng: (Lu ý: những field in nghiêng, và in m là khóa bao gồm ca bng) Bng HANGHOA
Name Data Type Size Format DescriptionMaHH edquebecor.com 6 Mã hàng hóaTenHH edquebecor.com 50 Tên sản phẩm hóaDVT edquebecor.com 7 n v tínhSLNHAPhường Number Double Standard  lng nhpSLXUAT Number Double Standard  lng xutSLTON Number Double Standard  lng tn Bng KHACHHANGName Data Type Size Format DescriptionMaKH edquebecor.com 4 Mã khách hàngTenKH edquebecor.com 25 Tên khách hàng hàngDCHI edquebecor.com 50 a chDT edquebecor.com 10 iên thoiGHICHU Memo Ghi chú Bng THUCHIName Data Type Size Format DescriptionSOPH edquebecor.com 4  phiuNGAY Date/Time NgàyMAKH edquebecor.com 4 Mã khách hàngSOTIEN Number Double Standard  tinDGIAI edquebecor.com 50 Din gii Bng XUATNHAPName Data Type Size Format DescriptionSOCT edquebecor.com 4  chng tNGAY Date/Time dd/mm/yyyy Ngày phát sinh CTMAKH edquebecor.com 4 Mã khách hàngHOTEN_CT edquebecor.com 25 Ngi mua/giao hàngGIATRI Number Double Standard Giá trTTOAN Number Double Standard Thanh toánDGIAI edquebecor.com 50 Din gii
 Bng CHITIETName Data Type Size Format DescriptionSOCT edquebecor.com 4  chng tMaHH edquebecor.com 6 Mã sản phẩm hóaSOLG Number Double Standard  lngDGIA “ “ “ n giá Bng TONQUYName Data Type Size Format DescriptionTONDAU Number Double Currency n uTONCUOI “ “ “ n cui2. To liên kt ràng buc toàn vn d liu gia những bngTài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1353. Yêu cu thêm:- t li thuc tính Display Control ca các trng MAKH (table THUCHI vàXUATNHAP), SOCT với MAHH (table CHITIET) là Combo Box  ly d liu t cáccác trng là khóa chủ yếu ca bng có liên h tng ng.- t li thuc tính Display Control ca trng DVT (table HANGHOA) là Combo Box ly giá bán tr t danh sách những giá bán tr: "B";"Con";"Cái";"";"Cây".4. Nhp d liu th cho các bng nh sau:ng HANGHOA:ng KHACHHANG:ng XUATNHAP:ng TONQUY:ng XUATNHAP:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 136ng CHITIET:II. Query1. To query quận 1 gm những lên tiếng SOCT, MAHH, TENHH, SOLG, DGIA,
TTIEN. Trong ó TTIEN = SOLG*DGIA.2. Thit k query quận 2 to ra bng THANHTIEN gm tất cả 2 ct: SOCT, TTIENu tr tng giá tr ca tng s chng t.3. To query Q.3 cp nht ct GIATRI ca bng XUATNHAP.. S liu ly ttable ã c to ra  câu 2.4. To query quận 4 cp nht các ct SLNHAPhường, SLXUAT cùng SLTON ca bngHANGHOA. S liu ly t bng CHITIET. (Lu ý: Cn phi to ra mt bng trunggian cha các sliu cn cp nht.)III. Form1. Thit k khung CapNhatKhachHang cần sử dụng  cp nht lên tiếng v khách hàngtheo mu sau:Các nút lnh:- Thêm: Thêm mt quý khách hàng mi.- Xóa: Xóa người sử dụng ang chn.- Ghi: Lu li thông báo.- óng: óng size.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 1372. Thit k form CapNhatHangHoa theo mu sau:* Các nút ít lnh:- Thêm: Thêm mt hàng hóa mi.- Xóa: Xóa sản phẩm & hàng hóa ang chn.- Ghi: Lu li thông báo.- Thoát: óng form.- Thay b nút ít di chuyn mu tin vu, trc, k với cui ca access bng bnút di chuyn t to tng ng.* Yêu cu thêm:t những thuc tính thích hợp hp mang lại form  có c mt form gingnh minc ha.3. Thit k mt Form cp nht NhatKyThuChi bao gồm dng nh sau:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tp
Trung tm Tin hc – HAG Trang 138Yêu cu: - Subform ch hin th những phiu gây ra vào khong thi gian c quinh vào 2 edquebecor.combox T ngày, n ngày cùng thuc loi phiu c chn trongcombobox Loi (Tt c, Thu, Chi).- Subsize sc cp nht li mi Khi cố gắng i giá bán tr ca combobox Loi.- Nút ít Thoát: óng form.- Nút In report dùng  in ra screen các phiu hin th vào subkhung theou sau:4. Thit k Form CapNhatNhapXuat có dng nh sau:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 139T S THI MU*  s 1Câu 1(2 m)o tp tin c s d liu thương hiệu QUAN_LY_BAN_HANG.MDB vi những Table cóu trúc nh sau:Crúc ý: Khoá chủ yếu (Primary key) ca bng là những Field c gch di, in m.T_DM HANG HOA(MAHH(edquebecor.com,5), TENHH(edquebecor.com,30), DVT(edquebecor.com,7), DG(NUMBER))T_DM KHACH HANG(MAKH(edquebecor.com,5), TENKH(edquebecor.com,30), DIACHI(edquebecor.com,30), DIENTHOAI(edquebecor.com,10)T_NHAPhường. XUAT(SOPH(edquebecor.com,5), LOAIPHIEU(edquebecor.com,1), MAKH(edquebecor.com,5), GHICHU(edquebecor.com,30)T_NHAP XUAT CT(SOPH(edquebecor.com,5), LOAIPHIEU(edquebecor.com,1), MAHH(edquebecor.com,5),
SOLUONG(NUMBER), DONGIA(NUMBER), THANHTIEN(NUMBER))T_THONG TIN(TEN(edquebecor.com,30), DIACHI(edquebecor.com,50), DIENTHOAI(edquebecor.com,10), GIAMDOC(edquebecor.com,30),LAPPHIEU(edquebecor.com,30))* To quan lại h gia những Table:* D liu nhp th:T_THONG TINT_DM HANG HOA:T_NHAP XUAT:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 140T_DM KHACH HANG:T_NHAP. XUAT CTCâu 2 To query sau: (1 m) To query có tên CAU21 tính ct THANH TIEN theo công thc:THANHTIEN= SOLUONG * DONGIA To query có tên CAU22 lit kê nhng người sử dụng cha tham mê gia muabuôn bán (cha xut, nhp hàng hóa) To query mang tên CAU23 lit kê nhng mt sản phẩm cha tsi mê gia muaphân phối (cha xut, nhp mặt hàng hóa)Câu 3 To báo cáo (Report) theo mu (2 m)a. To báo cáo tng hp các mt mặt hàng c bán t ngày 01/01/2000 n ngày01/04/2000 có tên BAO CAO TH:Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 141b. To report chi tit các mt hàng c bán t ngày 01/01/2000 n ngày01/04/2000 phân team theo s phiu cùng loi phiu, t thương hiệu là BAO CAO CT :Câu 4 : To giao din nhp liu (Form) theo mu:a. To Form THONGTIN
 FormNHAPXUAT (b) FormBAOCAO (c)óngFormTài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 142b. To Form NHAPhường XUAT* Ghi crúc : Các nút ít u khin bao gồm công dng tng ng nh thương hiệu ca bọn chúng.c. To Form BAOCAO cần sử dụng  thc hin báo cáo hiện có dng nh câu 3:- Form BAO CAO xut d liu report tng hp hoc bỏ ra tit ra screen hocsản phẩm in trong mt khong thi gian.- Khong thi gian c xác nh bi 2 edquebecor.combox  ngày với n ngày* Ví d : Ngi s dng nhp:+  ngày 01/01/00+ n ngày 01/04/00+ Chn nút report tng hp với nút ít màn hình hiển thị.+ Chn nút OK, kt qu hin th trên màn hình report tng hp các mtsản phẩm c bán t ngày 01/01/2000 n ngày 01/04/2000.Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 143 thi s 2:Câu 1o tp tin c s d liu tên QUAN_LY_DIEN.MDB vi những Table có cu trúcnh sau:Crúc ý: Khoá bao gồm (Primary key) ca bng là những Field c gch di, inm in nghiêng.
a. HOPDONG (Hp ng)Field NameField Type Field Size DescriptionSOHDedquebecor.com 4  hp ngNGAYHD Date/Time Ngày hp ngHOTENKH edquebecor.com 30  tên khách hàngDINHMUC Number Double nh mcb. TIENDIEN (Tin n)Field NameField TypeField Size DescriptionKY edquebecor.com 7 SOHD edquebecor.com 4  hp ngCSCU Number Double Ch s cCSMOI Number Double Ch s miSOKWTT Number Double  kw tiêu thSTDINHMUC Number Double Tin nh mcSTVUOT Number Double Tin vtPHAITRA Number Double Tin phi tro quan tiền h gia những Table: liu nhp th:HOPDONG (Hp ng)Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 144TIENDIEN (Tin n):Câu 2 To query sau:(1 m)1. Bng công c Query To query mang tên CAU21 hãy tính li vùngSTDINHMUC, STVUOT, PHAITRA vào bng TIENDIEN da vào công thc sau:- SOKWTT= CSCU – CSMOI
- Nu tiêu th trong nh mc cho phép thì:STDINHMUC = SOKWTT*500 với STVUOT = 0- Nu tiêu th vt nh mc cho phép thì:STDINHMUC = DINHMUC*500STVUOT = (S kw vt nh mc)*750*110%- PHAITRA = STDINHMUC + STVUOT2. To query có tên CAU22 lit kê nhng khách hàng cha tham gia s dng n.Câu 3 To report (Report) theo mu* To report thương hiệu R_HDTD:(Tip tc cho những hp ng khác hồi tháng 01 với những mon tip theo)Tài liu Microsoft Access 2000 Ph lc B: Bài tpTrung tm Tin hc – HAG Trang 145* To báo cáo thương hiệu R_BCTD :(Tip tc cho các hp ng khác)Câu 4 To giao din nhp liu (Form) theo muo size F_HOPDONG nh sau:


Tài liệu liên quan


*
những bài tập marketing cơ bản 10 782 1
*
bai tap pascal co ban.doc 144 806 5
*
Bai tap Pascal cơ phiên bản 41 592 2
*
những bài tập pascal cơ phiên bản 15 708 5
*
bài tập Access cơ bạn dạng pot 65 1 11
*
các bài tập luyện C cơ bản pptx 10 485 0
*
những bài tập Excel cơ phiên bản 12 1 0
*
giáo án về các chuyên đề bài bác tập 12 cơ phiên bản 41 535 0
*
Những bài tập pascal cơ phiên bản ppt 17 679 3


Xem thêm: Truyện Tranh One Piece - One Piece Truyen Tranh Download

*
BAI TAP. tháng teo ban-phan ds 3 350 0