ĐỀ ÔN THI SỐ 1Thời gian làm bài bác : 120 phútCâu 1 : Thiết kế bảng - Tạo quan hệ - Nhập tài liệu vào bảng theo các trải đời sau- khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40)- Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int)- Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)Câu 2 : Tạo những Query triển khai những từng trải sau1. Tính cột THANHTIEN trong bảng CHITIET biết THANHTIEN= SOKW*DONGIA, nếu như SOKW200 dongia dược tính gấp gấp đôi.2. Tìm list hộ buộc phải trả tiền điện những tuyệt nhất.3. Thêm tài liệu “KH07”; “NAM”; “10 KHU DÂN CƯ CHÍNHNGHĨA” vào bảng KHACHHANG.Câu 3 : Tạo Form TIENDIEN như hình sau; trải nghiệm :1. Thiết kế size đúng tận hưởng.2. Tính đúng tổng thành tiền.3. MAKH tuyệt nhất cùng không được rỗng.4. Các nút ít lệnh thực hiện đúng công dụng, nút xóa gồm cảnh báogiờ đồng hồ Việt.Câu 4 : Tạo Report HOADON nlỗi hình sau1Câu 5 : Tạo Form điều khiển nlỗi hình sau, yêu thương cầu:1. Chọn Form chi phí điện với dìm nút thực hiện đã msinh hoạt size tiendien2. Chọn Report hóa đơn và dấn nút tiến hành sẽ msinh sống report hoadon ra bên trên screen.HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI TÔT NGHIỆP – ĐỀ SỐ 01Câu 1 :a. Thiết kế bảng tài liệu :- Bảng Khachhang : Với MAKH lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKH)- Bảng Sudung : Với MASD lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MASD)- Bảng Chitiet : Với MASD lựa chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; Với MAKH chọn Require = YES;Index = Yes, duplicated OK; (đặt khóa MASD;MAKH)b. Tạo mối quan hệ : Tạo quan hệ nhỏng hình sauRight cliông chồng trong bảng CHITIET lựa chọn Table kiến thiết  lựa chọn MASD  Clichồng thẻ Lookup  Click phần displayControl  lựa chọn Combo box  trong phần Row Source click lựa chọn bảng SUDUNG  lựa chọn MAKH  Cliông xã thẻLookup  Cliông xã phần display Control  lựa chọn Combo box  vào phần Row Source cliông chồng lựa chọn bảngKHACHHANG  Cliông xã nút Save  Cđại bại xây cất bảng  đóng cửa sổ sản xuất mối quan hệ.c. Nhập dữ liệu : Nhập bảng khachhang; bảng sudung; bảng chitietCâu 2 : Thực hiện tại những query2a. Chọn các bảng tđam mê gia tầm nã vấn Chitiet; Sudung  lựa chọn một số loại tróc nã vấn Update Query  đưa field thanhtien vaolưới QBE  vào UPDATE TO nhập công thức sau :iif(24 ngày thì số ngày dư ra được tính cấp đôi5. Tìm danh sách nhân viên gồm số công cao nhất : MANV; HOTEN, MADV, NGAYCONG6. Tạo bảng THONGKE gồm các báo cáo MADV; TENDV; TONGLUONG7. Ttuyệt tên “CỬA HÀNG SỐ ...” trong bảng DMDV thành “SIÊU THỊ SỐ ...”Câu 3 : Tạo Form TONGHOP nhỏng hình trang sau, kinh nghiệm :5. Thiết kế form đúng thử khám phá.6. Tính đúng tổng lương7. MADV dạng full bộ box; thương hiệu đơn vị, liên hệ auto hiển thị8. Các nút lệnh triển khai đúng tác dụng, nút ít xóa có cảnh báo giờ đồng hồ Việt.Câu 4 : Tạo report BANGLUONGNHANVIEN nlỗi trang sau :5Câu 5 : Tạo menu sau, thử khám phá :HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI SỐ 02Câu 1 :a. Thiết kế bảng tài liệu :- Bảng DMDV : Với MADV lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MADV)- Bảng BANGLUONG : Với MANV chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MANV)b. Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sauRight cliông xã ở bảng BANGLUONG lựa chọn Table kiến thiết  lựa chọn MADV  Cliông chồng thẻ Lookup  Clichồng phần displayControl  lựa chọn Combo box  trong phần Row Source cliông xã chọn bảng DMDV  Cliông chồng nút Save sầu  Cthua thiết kếbảng  ngừng hoạt động sổ sản xuất quan hệ.c. Nhập dữ liệu : Nhập bảng DMDV; tiếp nối nhập bảng BangluongCâu 2 : Thực hiện tại những querya. Chọn các bảng tđắm say gia truy vấn vấn : BANGLUONG  chọn gửi những field MANV; HOTEN; DIACHI; MADV;HSLUONG; NGAYCONG, vào lưới QBE  sản xuất field bắt đầu LUONGLINH nhỏng sau :LUONGLINH : *290000/30*IF(=300 được giảm5%2. Thông tin danh sách số đông cây xăng phân phối các tiền độc nhất : MACAY; TENCAY, DIACHI, TSTIEN.3. Thêm biết tin : “T004”; “Cây số 4”; “Thị làng TDM” vào bảng CAYXANG4. Đổi ký hiệu “T” vào MACAY tất cả những cột xăng thành “CH” ví dụ T001 thành CH001Câu 3 : Tạo Form HOADON như hình trang sau, từng trải :1. Thiết kế form đúng tận hưởng.2. Khi thêm mẩu tin mới SOHD ko được để trống, không được trùng lặp3. MACAY, MAHH dạng full bộ box; tencayxang; diabỏ ra, tenhang, donvitinch, soluong, dongia, thanhtien tự độngthực hiện4. Tính đúng tổng chi phí, tổng chi phí auto update lúc dữ liệu vào forrm con rứa đổi5. Các nút ít lệnh tiến hành đúng chức năng, nút ít xóa bao gồm cảnh báo giờ đồng hồ Việt.Câu 4 : Tạo báo cáo TONGHOP nlỗi trang sau :9Câu 5 : Tạo size dieukhien như hình sau , những hiểu biết lúc thừa nhận nút làm sao sẽ kích hoạt đối tượng người sử dụng tương ứng.HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI SỐ 03Câu 1 :a. Thiết kế bảng tài liệu :- Bảng HOADON : Với SOHD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa SOHD)- Bảng HANGHOA : Với MAHH lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAHH)- Bảng CAYXANG : Với MACAY chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MACAY)10-Bảng CHITIETBANLE : Với SOHD; MAHH chọn Require = YES; Index = Yes, duplicates OK. (đặt khóaSOHD; MAHH)b. Tạo quan hệ : Tạo quan hệ nhỏng hình sau-Right cliông chồng trên bảng HOADON lựa chọn Table design  lựa chọn MACAY  Clichồng thẻ Lookup  Clichồng phần displayControl  lựa chọn Combo box  trong phần Row Source click lựa chọn bảng CAYXANG  Click nút ít Save sầu  Closekiến thiết bảng.- Right click ở bảng CHITIETBANLE chọn Table kiến thiết  chọn SOHD  Click thẻ Lookup  Click phầndisplay Control  chọn Combo box  vào phần Row Source cliông xã chọn bảng HOADON  lựa chọn MAHH Click thẻ Lookup  Cliông xã phần display Control  lựa chọn Combo box  vào phần Row Source cliông xã lựa chọn bảngHANGHOA  Cliông xã nút ít Save sầu  Close thiết kế bảng.- Save & ngừng hoạt động sổ chế tác quan hệ.c. Nhập tài liệu : Nhập bảng HANGHOA  CAYXANG  HOADON  CHITIET BANLE.Câu 2 : Thực hiện tại những querya. Chọn những bảng tmê man gia truy vấn vấn : HANGHOA; CHITIETBANLE  chuyển các field SOHD; MAHH;SOLUONG của bảng CHITIETBANLE vào lưới QBE  tạo thành field THANHTIEN :**IIF(>=300;0,95;1)  lưu và khắc tên Query1.b. Trước hết tạo thành một tróc nã vấn phú (viết tên Query 2 phu)tính tổng cộng chi phí bán của từng cột xăng : chuyển bảngQUERY1; HANGHOA vào tham mê gia truy nã vấn  Chọn field MACAY (group by), TST : THANHTIEN (SUM) Save- Tạo truy vấn tạm nhằm tìm số tiền lớn nhất : gửi bảng Query 2 phu tsi gia truy vấn vấn  clichồng lựa chọn field TST(Max) vào lưới QBE  cliông chồng View  SQL view  copy câu lệnh SQL (không copy lốt ;)  đóng góp truy hỏi vấn tạm(không save)- Tạo tầm nã vấn chính để kiếm tìm cây xăng có TST bán nhiều duy nhất : Chọn bảng Query 2 phu; Cayxang tmê say gia truyvấn  chuyển vào lưới truy nã vấn những field MACAY; TENCAY; DIACHI; TST  ở vị trí criteria của TST dán câulệnh Squốc lộ đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đối kháng  SAVE với đánh tên Query2c. Đưa bảng CAYXANG vào ttê mê gia truy vấn vấn  lựa chọn một số loại truy nã vấn Append query  nhập “T004”; “Cây số 4”;“Thị làng TDM” vào ô field Chọn MACAY, TENCAY; DIACHI vào phần appover khổng lồ  Click lệnh Run SAVE queryd. Đưa bảng CAYXANG vào tđắm đuối gia tróc nã vấn  lựa chọn loại truy tìm vấn Update query  chọn field MACAY vào lướiQBE  trong UPDATE TO nhập biểu thức : “CH”&RIGHT(;3)  Clichồng lệnh Run  SAVE queryCâu 3 : Tạo khung HOADONa. Cliông chồng create form by using wizard  thứu tự lựa chọn những field SOHD, NGAY; trong bảng HOADON; MACAY;TENCAY; DIACHI trong bảng CAYXANG; MAHH (query1); TENHANG; DONVITINH(HANGHOA);SOLUONG (query1); DONGIA(HANGHOA); THANHTIEN (query1)  Click Next  cliông xã Next  clickNext  Chọn phong cách Industrial  clichồng next  đánh tên form là HOADON , đặt tên đến khung phú là HOADONSUBFORM cliông xã finish.b. Về chế độ design view  sửa thay đổi kiến thiết lại giống hệt như vào bàic. Tạo nút ít lệnh bởi Wizard, riêng rẽ nút xóa ko tạo thành bằng Wizard nhưng vẽ nút lệnh  r.clichồng  chọn properties Chọn Event Chọn On Clichồng  chọn Macro Builder  khắc tên mang đến Macro là canhbao  Click View Conditions  nhập cùng trình bày Macro như mẫu vẽ sau  Cliông chồng save  trở về cửa sổ chế tạo ra size.d. R.cliông xã SOHD chọn properties  chọn thẻ Event  lựa chọn before Update  chọn macro builder  viết tên macrokiemtra  thực hiện macro nlỗi hình sau  Save macro với đóng cửa sổ macro  lựa chọn On Lost focus  thựchiện macro nhỏng hình sau  lựa chọn macro builder  đặt tên macro kiemtra2 Save macro và ngừng hoạt động sổ macro11e. Chọn phần khung footer của subsize  sinh sản một textbox  rightcliông chồng chọn properties  lựa chọn thẻ OTHER  đặttên TONGCON trong phần NAME  đóng hộp thoại properties  nhập cách làm =SUM() vàotextbox TONGCON  Vẽ textbox tổng tiền bên trên FORM thiết yếu nhập phương pháp = .Form!TONGCONCâu 4 : Tạo report TONGHOPa. Click create REPORT by using wizard  theo thứ tự lựa chọn các field MAHH, TENHANG; DONVITINH; DONGIAvào bảng HANGHOA; SOHD, NGAY (hoadon); TENCAY(cayxang); SOLUONG, THANHTIEN(query1) Click Next  clichồng Next  clichồng Next  Click lựa chọn Summary option  lưu lại kiểm vào phần SUM –SOLUONG và SUM - THANHTIEN  clichồng OK  CLiông chồng Next  Chọn phong cách Align Left 2  CLiông xã Next Chọn hình thức Bold  đặt tên mang đến report TONGHOP.  Click Finishb. Trsinh hoạt về hành lang cửa số thiết kế trình diễn report nlỗi hình sauCâu 5 : Tạo FORM điều khiểna. Về phần khung  lựa chọn create khung in thiết kế view  tạo ra Label bao gồm nội dung “Hãy thừa nhận nút ít nhằm ...”  Click chọnCommand button  vẽ 3 nút lệnh lên trên mặt screen (không sử dụng Wizard) : TABLE HÀNG HÓA; FORMHÓA ĐƠN; REPORT TỔNG HỢP..b. Right Cliông xã nút TABLE HÀNG HÓA  Chọn Properties  Event  On click  Macro Builder  đặt tênMOBANG  tiến hành như hình mẫu vẽ mặt save  cthảm bại Macroc. Right Clichồng nút FORM HÓA ĐƠN  ChọnProperties  Event  On click  Macro Builder MOFORM  thực hiện nlỗi hình vẽ mặt  Save Macrod. Right Clichồng nút REPORT TỔNG HỢPhường  ChọnProperties  Event  On click  MacroBuilder  đánh tên MOREPORT  thực hiệnhình vẽ bên  Save sầu  Cthua Macrođặt tênClosenhư12e. Mnghỉ ngơi khung trong chế độ view  chạy demo các nút lệnhĐỀ ÔN THI SỐ 4Thời gian làm cho bài xích : 1đôi mươi phútCâu 1 : Thiết kế bảng - Tạo quan hệ - Nhập tài liệu vào bảng theo các thử khám phá sau- Tuyenduong : (MATUYEN(T,4); TENTUYEN(T,40); SOKM(N,byte); GIAVE(N;int).- Nhattrinh : SONT(T,3); NGAY(D,Short date); MAXE(T,4).- Chitiet : SONT(T,3); MATUYEN(T;4); SOVE(N,byte)- Dmxe : MAXE(T,4); TENXE(T,10); TENLAIXE(T,10); SOCHO(N,byte).Câu 2 : Tạo Query thực hiện hồ hết tận hưởng sau1. Tính thành tiền cho mỗi chuyến xe cộ có các công bố sau : SONT; MATUYEN; SOVE; THANHTIEN vớithanhtien tính theo cách làm : THANHTIEN=SOVE * GIAVE với điều kiện nếu như SOVE>SOCHO được giảm5% .2. Thông tin danh sách hầu hết tuyến xe cộ đạt lệch giá nhiều chi phí độc nhất : MATUYEN; TENTUYEN, SOKM,TSTIEN.3. Tìm danh sách các xe pháo chưa chạy đường làm sao bao gồm : MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO.4. Thêm ban bố : “X005”; “611080”; “LỢI; 45 vào bảng DMXECâu 3 : Tạo Form TONGHOP nhỏng hình trang sau, kinh nghiệm :1. Thiết kế khung đúng yêu cầu.2. MATUYEN, MAXE dạng bộ combo box; TENTUYEN; SOKM, GIAVE, TENXE, TEN LAIXE, THANHTIEN tựđụng thực hiện; Khi đổi khác số vé thanhtien tự động hóa nạm đổi3. Tạo cách làm tính tổng tiền- Yêu cầu : tổng tiền auto update lúc dữ liệu vào forrm con cố đổi4. Các nút ít lệnh triển khai đúng tính năng, nút ít xóa tất cả lưu ý tiếng Việt.Câu 4 : Tạo report NHATTRINH nlỗi trang sau :13Câu 5 : Tạo menu dieukhien nhỏng hình sau , yên cầu Khi dấn nút ít làm sao sẽ kích hoạt đối tượng người dùng khớp ứng.14HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI SỐ 04Câu 1 :a. Thiết kế bảng dữ liệu :- Bảng TUYENDUONG : Với MATUYEN chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóaMATUYEN)- Bảng NHATTRINH : Với SONT chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa SONT)- Bảng DMXE : Với MAXE lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAXE)- Bảng Chitiet : Với SONT; MATUYEN lựa chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK (đặt khóaSONT;MATUYEN)b. Tạo quan hệ : Tạo quan hệ như hình sau-Right cliông xã trong bảng NHATTRINH chọn Table thiết kế  chọn MAXE  Click thẻ Lookup  Clichồng phầndisplay Control  chọn Combo box  vào phần Row Source cliông chồng lựa chọn bảng DMXE  Cliông chồng nút Save sầu Close kiến thiết bảng- Right clichồng ở bảng CHITIET lựa chọn Table thiết kế  chọn SONT  Cliông xã thẻ Lookup  Clichồng phần displayControl  chọn Combo box  trong phần Row Source clichồng chọn bảng NHATTRINH  cliông xã chọnMATUYEN  Clichồng thẻ Lookup  Cliông chồng phần display Control  chọn Combo box  vào phần Row Sourceclichồng lựa chọn bảng TUYENDUONG  Cliông chồng nút ít Save sầu  Cđại bại thi công bảng  tạm dừng hoạt động sổ tạo ra quan hệ.c. Nhập tài liệu : Nhập bảng TUYENDUONG DMXE  NHATTRINH  CHITIET.Câu 2 : Thực hiện tại những querya. Chọn các bảng tsi gia truy tìm vấn CHITIET; TUYENDUONG,DMXE, NHATTRINH  gửi các field SONT;MATUYEN,SOVEvaolướiQBETẠOFIELDTHANHTIEN:**IIf(>;0,95;1)  Save query đặt tên Query1b. Trước hết chế tạo một truy vấn phụ (Query 2phu) tính toàn bô chi phí nhận được của từng con đường : chuyển bảng QUERY1vào tsi mê gia truy nã vấn  Chọn field matuyen (group by), tongtien: thanhtien (sum).- Tạo một tróc nã vấn tạm bợ tra cứu Số chi phí thu những nhất : chuyển bảng Query 2phu vào tyêu thích gia truy tìm vấn  lựa chọn fieldtongtien (MAX)  chọn chế độ Squốc lộ VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ vết ;)  đóng góp truy tìm vấn lâm thời không cầnSAVE.- Tạo tầm nã vấn thiết yếu để kiếm tìm tuyến đường thu được không ít chi phí nhất : Chọn Query 2phu cùng bảng tuyenduong đưa vào lưới truy vấn vấn những field MATUYEN; TENTUYEN; TONGTIEN  tại phần criteria của tongtien dán câulệnh vẫn copy vào trong cặp lốt ngoặc đối chọi.c. Đưa bảng DMXE vào tsay mê gia tróc nã vấn Đưa các field MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO vào lưới QBE.Trong phần Criteria của MAXE nhập câu lệnh sau : NOT IN (SELECT NHATTRINH.MAXE FROMNHATTRINH)  SAVE QUERYd. Đưa bảng DMXE vào tsay mê gia truy hỏi vấn  chọn loại truy vấn vấn Appkết thúc query  nhập “X005”; “611080”; “LỢI”;45 vào ô field Chọn MAXE; TENXE; TENLAIXE; SOCHO trong phần appkết thúc khổng lồ  Clichồng lệnh Run  SAVEqueryCâu 3 : Tạo form TONGHOPa. Cliông xã create khung by using wizard  lần lượt lựa chọn các field MATUYEN, TENTUYEN; SOKM; GIAVE (bảngtuyenduong); MAXE (bảng query1); TENXE; TENLAIXE (bảng MAXE); SOVE THANHTIEN (query1) Clichồng Next  clichồng Next  cliông xã Next  Chọn hình dạng Industrial  cliông xã next  đánh tên khung đó là THVTK;khung phú THVTK subforrm  cliông xã finish.b. Về chính sách kiến thiết view  sửa đổi xây cất lại giống như vào bàic. Right click text box MATUYEN  Change lớn  bộ combo box  Right click text box MATUYEN  Properties data  xóa trống ô Control source  nhập câu lệnh SELECT TUYENDUONG.MATUYEN FROMTUYENDUONG; (tất cả vết chnóng phẩy cuối câu lệnh) nhập “BD01” vào mặc định value (coi hình minh họatrang sau) Clichồng Event  chọn After Update  Code builder  nhập đoạn code sau vào giữa Private sub vàEnd sub15Dyên rs As ObjectSet rs = Me.Recordphối.Cloners.FindFirst " = "" & Me! & """If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmarkd. Tạo những nút ít lệnh bởi Wizard (tránh việc áp dụng code)e. Chọn phần form footer của subsize  sản xuất một textbox  rightcliông chồng lựa chọn properties  chọn thẻ OTHER  đặttên TONGCON trong phần NAME  đóng góp hộp thoại properties  nhập phương pháp =SUM() vàotextbox TONGCON  Vẽ textbox tổng chi phí bên trên FORM chính nhập phương pháp = .Form!TONGCONCâu 4 : Tạo báo cáo THEO DÕI NHẬT TRÌNHa. Clichồng create REPORT by using wizard  theo thứ tự lựa chọn các field SONT, NGAY; MAXE (bảng nhattrinh);TENLAIXE (bảng dmxe); MATUYEN(bảng QUERY1); TENTUYEN, SOKM (tuyenduong); SOVE,THANHTIEN(QUERY1)  Clichồng Next  clichồng Next  cliông chồng Next  Click lựa chọn Summary option  tấn công dấukiểm vào phần Sum - thanhtien  cliông chồng OK  CLiông chồng Next  Chọn phong cách Align Left 2  CLichồng Next  Chọnbề ngoài Bold  viết tên mang đến report THEODOINHATTRINH  Cliông chồng Finishb. Trlàm việc về hành lang cửa số thiết kế trình bày report nhỏng hình sauCâu 5 : Tạo thực đơn (Xem lại chỉ dẫn trong Hướng dẫn giải đề số 2)TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNGĐỀ ÔN THI SỐ 5Thời gian làm bài xích : 1trăng tròn phútCâu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập tài liệu vào bảng theo các đòi hỏi sau16-Nxkho : SOHD(T,4); NGAY(D,Short date); LOAIHD(T,1);.Dmkho : MAKHO(T,3); TENKHO(T,20); DIACHI(T,30).Dmhh : MAHH(T,4); TENHH(T;25); DONGIA(N,Single)CTNX : SOHD(T,4);MAHH(T;4);MAKHO(T;3); SOLUONG(N;Integer)Câu 2 : Tạo Query triển khai hầu hết trải đời sau1. Tính thành chi phí cho những sản phẩm & hàng hóa đã xuất cung cấp, có các báo cáo sau : SOHD; MAHH; MAKHO; SOLUONG;THANHTIEN với thanhtien tính theo công thức : THANHTIEN=SOLUONG * DONGIA với ĐK nếuSOLUONG>=300 được bớt 10% .2. tin tức list đa số món đồ đang ĐK tuy thế không nhập/xuất : MAHH; TENHH, DONGIA3. Tìm list kho đang nhập những chi phí sản phẩm tuyệt nhất : MAKHO; TENKHO; DIACHI; TSTIEN4. Tạo truy nã vấn tổng hợp diễn đạt thông tin như sau :Câu 3 : Tạo Form THEODOIHANGHOA như hình trang sau, tận hưởng :1. Thiết kế form đúng trải đời.2. MAHANG, MAKHOdạng bộ combo box; TENHANG; DONGIA, TENKHO, DIACHI, SOLUONG,THANHTIEN tự động hiển thị.3. Tạo công thức tính tổng tiền- Yêu cầu : tổng tiền tự động cập nhật khi tài liệu vào forrm bé thế đổi4. Các nút ít lệnh triển khai đúng công dụng, nút ít xóa gồm chú ý giờ Việt.17Câu 4 : Tạo báo cáo HOADON như hình sau :Câu 5 : Tạo form dieukhien như hình sau , tận hưởng Lúc chọn đối tượng và nhận nút thực hiện vẫn kích hoạt đốitượng tương ứng.18HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI SỐ 05Câu 1 :a. Thiết kế bảng dữ liệu :- Bảng NXKHO : Với SOHD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa SOHD)- Bảng DMKHO : Với MAKHO lựa chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKHO)- Bảng DMHH : Với MAHH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAHH)- Bảng CTNX : Với SOHD; MAHH; MAKHO lựa chọn Require = YES; Index = Yes, duplicates OK (đặt khóaSOHD; MAHH; MAKHO)b. Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sau-Right cliông chồng trong bảng CTNX chọn Table kiến thiết  chọn SOHD  Clichồng thẻ Lookup  Cliông xã phần displayControl  lựa chọn Combo box  trong phần Row Source cliông chồng chọn bảng NXKHO  Chọn MAHH  Cliông xã thẻLookup  Click phần display Control  chọn Combo box  vào phần Row Source cliông xã lựa chọn bảng DMHH clichồng lựa chọn MAKHO  Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  vào phầnRow Source clichồng lựa chọn bảng DMKHO  Cliông chồng nút Save  Close xây cất bảng  ngừng hoạt động sổ chế tác mối quan hệ.c. Nhập tài liệu : Nhập bảng NXKHO DMKHO  DMHH CTNX.Câu 2 : Thực hiện các querya. Chọn những bảng tđê mê gia truy vấn vấn CTNX; DMHH  gửi những field SOHD, MAHH, MAKHO, SOLUONG;THANHTIEN : **IIf(>=300;0,9;1) vao lưới QBE  SAVE QUERYcùng với tên QUERY1b. Đưa bảng DMHH vào tsay mê gia truy hỏi vấn Đưa những field MAHH; TENHH; DONGIA vào lưới QBE. Trong phầnCriteria của MAHH nhập câu lệnh sau : NOT IN (SELECT CTNX.MAHH FROM CTNX)c. Đầu tiên tạo thành một truy hỏi vấn prúc (Query 3phu) tính toàn bô tiền mặt hàng của từng kho : gửi bảng QUERY1 vàotyêu thích gia truy nã vấn  Chọn field MAKHO (group by), TONGTIEN: THANHTIEN (sum).- Tạo một truy vấn tạm thời tìm kiếm Số chi phí sản phẩm các nhất : chuyển bảng Query 3phu vào tđắm say gia truy tìm vấn  chọn fieldtongtien (MAX)  chọn chính sách Squốc lộ VIEW copy câu lệnh Squốc lộ (bỏ lốt ;)  đóng góp truy nã vấn lâm thời ko cầnSAVE.- Tạo truy tìm vấn chính để search kho nhập các chi phí hàng độc nhất vô nhị : Chọn Query 3phu và bảng DMKHO  đưa vàolưới tầm nã vấn những field MAKHO; TENKHO; DIACHI; TONGTIEN  ở vị trí criteria của TONGTIEN dán câulệnh vẫn copy vào trong cặp vết ngoặc đối chọi.d. Đưa bảng CTNX; DMHH; DMKHO vào tsay đắm gia tầm nã vấn  Chọn một số loại tầm nã vấn là Crosstab query  Chọnfield đưa vào lưới QBE : MAHH; TENHH (group by – Row heading), TENKHO (groupby – column heading);SOLUONG (sum - value).Câu 3 : Tạo khung THEODOIa. Cliông xã create size by using wizard  lần lượt chọn những field MAHH, TENHANG; DONGIA (bảng DMHH);SOHD; MAKHO (bảng QUERY1); TENKHO; DIACHI (bảng DMKHO); SOLUONG THANHTIEN (bảngQUERY1)  Cliông chồng Next  cliông xã Next  cliông xã Next  Chọn hình dáng Industrial  cliông chồng next  khắc tên khung chínhlà THEODOIHANGHOA, form prúc là TDHH subform cliông xã finish.b. Về chính sách kiến thiết view  sửa thay đổi kiến tạo lại giống như vào bàic. Right cliông chồng text box MAHH  Change to lớn  bộ combo box  Right cliông xã text box MAHH  Properties  data xóa trống ô Control source  clichồng lựa chọn Row source nhập câu lệnh SELECT DMHH.MAHH FROMDMHH; (có lốt chnóng phẩy cuối câu lệnh) nhập “A001” vào mặc định value (coi hình minch họa trang sau)Cliông chồng Event  lựa chọn After Update  Code builder  nhập đoạn code sau vào thân Private sub và End sub19Dyên rs As ObjectSet rs = Me.Recordset.Cloners.FindFirst " = "" và Me! & """If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmarkd. Tạo các nút ít lệnh bằng Wizard (không nên thực hiện code), riêng rẽ nút ít xóa sinh sản bằng Macro giống như sẽ hướng dẫntrong Bài đề ôn thi số 01e. Chọn phần size footer của subsize  sản xuất một textbox  rightcliông chồng lựa chọn properties  chọn thẻ OTHER  đặtthương hiệu TONGCON vào phần NAME  đóng hộp thoại properties  nhập bí quyết =SUM() vàotextbox TONGCON  Vẽ textbox tổng tiền bên trên FORM chính nhập bí quyết = .Form!TONGCONCâu 4 : Tạo report HOADONa.


Bạn đang xem: Bài tập access 2010 có lời giải


Xem thêm: trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án pdf

Cliông chồng create REPORT by using wizard  thứu tự lựa chọn các field SOHD, NGAY; LOAIHD (bảng NXKHO);MAHH (bảng QUERY1); TENKHO(bảng DMKHO); TENHH(bảng DMHH), SOLUONG (bảng QUERY1);DONGIA (bảng DMHH), THANHTIEN(bảng QUERY1)  Cliông xã Next  cliông chồng Next  cliông xã Next  Clicklựa chọn Summary option  đánh dấu kiểm vào phần SUM - THANHTIEN  clichồng OK  CLichồng Next  Chọnkiểu dáng Align Left 2  CLichồng Next  Chọn hình thức Bold  đặt tên đến report HOADON  Click Finishb. Trsinh sống về cửa sổ design trình bày report nlỗi hình sau, trong đó phần Textbox LOAIHD nhập phương pháp sau :=IIf(DLookUp("LOAIHD";"NXKHO";"SOHD=REPORT.SOHD")="N";"NHẬP";"XUẤT")Câu 5 : Tạo Form DIEUKHIEN- Cliông xã Create form in Design View  tạo nên LabelCHƯƠNG TRÌNH  Clichồng lựa chọn Option Group tronghộpkhí cụ  vẽ Option Group trên màn hình  Trong cửasổWizard theo lần lượt nhập 3 mặt hàng : Mlàm việc Form theo dõi; MởBáocáo hóa đơn; Thoát  Clichồng Next  Cliông xã chọn I don’twanta default  click Next  click Next  Cliông chồng chọnCHECK BOX  Click Finish.- Xóa label Frame1  Right click trên đường form của Option Group  chọn Properties  cliông xã Other đặt tênDIEUKHIEN vào ô Name- Tạo nút ít lệnh triển khai (không cần sử dụng Wizard)  Right Click nút lệnh  chọn Properties  Events  On Click Macro Builder  khắc tên Macro là DIEUKHIEN .trăng tròn